Regulamin korzystania z serwisu w celu dokonania rezerwacji

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu w celu dokonania rezerwacji pojazdu (dalej “Regulamin rezerwacji online”) określa szczegółowe warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.interfleet.pl (dalej “Serwis”), w tym środki techniczne, umożliwiające dokonanie rezerwacji pojazdu drogą elektroniczną  (dalej jako “Rezerwacja”). Podmiotem odpowiedzialnym za Serwis jest Inter Fleet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Inter Fleet”), przy ul. Puławskiej 479, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572985, NIP 113 289 43 83. Niniejszy Regulamin rezerwacji online” uzupełnia Ogólne Warunki Wynajmu Pojazdu Inter Fleet Sp. z o.o. (dalej jako “OWWP”), dostępne na stronie interfleet.pl pod adresem https://interfleet.pl//storage/files/Ogolne-Warunki-Wynajmu-Inter-Fleet.pdf

2. Wszystkie pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie rezerwacji online są tożsame z pojęciami i definicjami zawartymi w OWWP.

3. Niniejszy Regulamin rezerwacji online stosuje się do wszystkich rezerwacji pojazdów pojazdów zawartych za pośrednictwem Serwisu. 

II. Dokonanie rezerwacji pojazdu za pośrednictwem Serwisu 

1. Rezerwacja pojazdu online jest jednym ze sposobów rezerwacji pojazdu i wymaga skorzystania z Serwisu.Proces rezerwacji umożliwia zarezerwowanie pojazdu i opcji dodatkowych do odbioru w ustalonym dniu, o ustalonej godzinie, w uzgodnionej lokalizacji i na określony czas wynajmu, a także opłacenie wynajmu online za pomocą tzw. bramki płatniczej.

2. Usługa rezerwacji świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu dokonania Rezerwacji na stronie www.interfleet.pl ma charakter nieodpłatny. Korzystanie z usługi online zaczyna się w momencie rozpoczęcia procesu wypełnienia formularza interaktywnego na www.interfleet.pl. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z formularza rezerwacji: 

4. Dokonanie Rezerwacji pojazdu i opcji dodatkowych przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Serwisie składa się z następujących czynności:

5. Płatność online odbywa się za pośrednictwem internetowego serwisu płatności o nazwie „Tpay”, prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości. W celu dokonania płatności Najemca po kliknięciu w odpowiedni link kierowany jest do w/w systemu płatności. Więcej informacji odnośnie warunków Tpay: 

6. Najemca otrzymuje potwierdzenie dokonania Rezerwacji pojazdu w formie wiadomości email na adres podany podczas procesu rezerwacji; potwierdzenie zawiera specyfikację wynajmowanego samochodu (jego kategorię) a także łączną kwotę do zapłaty (czynsz oraz inne koszty ustalone podczas dokonywania rezerwacji) wraz z OWWP i Klauzulą RODO. 

7. Brak dokonania płatności w terminie do 48 godzin od momentu dokonania Rezerwacji może prowadzić do anulowania zamówienia.

8. W trakcie rezerwacji online ustalane są szczegóły rezerwacji oraz dokonywana jest płatność, zaś podczas wydania pojazdu weryfikowane są dane podane w rezerwacji - względem ważnego dokumentu prawa jazdy oraz ważnego dokumentu tożsamości. Uzupełniane, przedkładane do podpisu oraz udostępniane są dokumenty: umowa najmu pojazdu oraz protokół wydania pojazdu

III. Zmiana lub anulowanie rezerwacji

1. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Serwisu, zmiana lub rezygnacja z rezerwacji bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów na rzecz Inter Fleet jest możliwa najpóźniej do 48  godzin przed planowanym wydaniem pojazdu. 

2. Aby anulować rezerwację dokonaną za pośrednictwem Serwisu, należy skorzystać z linku do anulowania rezerwacji przesłanego w wiadomości email z potwierdzeniem rezerwacji.

3. Aby zmienić rezerwację dokonaną za pośrednictwem Serwisu, należy skontaktować się z Inter Fleet pod adresem email rent@interfleet.pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Inter Fleet.

IV. Przedłużenie okresu najmu

1. W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu stosuje się postanowienia OWWP §3 pkt.2. 

2. Aby przedłużyć okres najmu należy skontaktować się z Wynajmującym telefonicznie na numer +48 22 870 01 44 lub mailowo na adres: rent@interfleet.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. 

V. Reklamacje związane z działaniem formularza zamówienia online

1. Reklamacje związane z działaniem formularza zamówienia dostępnego na www.interfleet.pl można składać: 

2. Reklamacje dotyczące korzystania z samochodu lub realizacji innych elementów umowy uregulowano w OWWP.

3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu reklamacji. 

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wynajmującego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni gdy najemca jest konsumentem lub stosuje się do niego przepisy dotyczące reklamacji składanej przez konsumenta, a w pozostałym zakresie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Wynajmujące przekazuje odpowiedź na reklamację w formie dokumentu papierowego lub innego trwałego nośnika. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Inter Fleet może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:

2. Inter Fleet jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Inter Fleet lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.